The Noto Sans CJK Font and Its Making - kcwu (吳光哲) @ COSCUP 2014

議程資訊

議程內容討論區

Noto Sans (=思源黑體) 的各方評論

了解更多關於字體設計、標準、字型