GCP & HCFT

目標:

透過非營利財團法人成立基金會,與政治人物、企業,簽定契約

以增加現有法律上額外的限制(賠償)與保障

但必須搭配公民約束使用,例如:只投給有保障的政客、只買有保障的商品

才能發揮影響力

                                                                                                                                                                       

留言區:

                                                                                                                                                                       

簡介:

世界公民平台(GCP , Global Citizen Platform)

提供全世界公民言論自由的中立平台,囊括所有社會議題

誠信契約基金會(HCFT , Honesty Contract Foundation , Taiwan)

提供合法工具與方法對社會平衡,利用契約方式制衡政客與企業

                                                                                                                                                                       

開發企劃書:

                                                                                                                                                                       

工作分配:

===========================================

組織企劃:

===========================================

Web:

----------------------------------------

===========================================

Android:

----------------------------------------

===========================================

iOS:

----------------------------------------

===========================================

文案撰寫:

----------------------------------------

===========================================

美術設計:

----------------------------------------

===========================================

影片&廣告設計:

----------------------------------------

===========================================

法律條文:

----------------------------------------

                                                                                                                                                                       

系統架構:

GCP:

HCFT:

                                                                                                                                                                       

資料庫規劃:

                                                                                                                                                                       

推動方案:

                                                                                                                                                                       

可用文案:

                                                                                                                                                                       

暫時契約分類(純概念):

政客

企業

                                                                                                                                                                       

基金會自我約束:

基金會的董事會與董事長皆不得領薪或酬金

或者 最多 以社會平均薪資支付,以避免權利、資金濫用

執行者與