g0v 人力資源 舊坑新填...

原專案:

g0v人力資源部 

相關專案:

帶你認識g0v 

略懂略懂聯絡簿 

大宇宙人力資源部 

我是...如何參與黑客松 

g0v levelup 

g0v tour guide 個人主線任務劇本